วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2564

ทัวร์ต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง

Sep 2,2021
|
by Skyhigh88travel

ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง

          ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) พร้อมเปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศวันที่ 1 ก.ย.64 นี้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ เข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารทุกคนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม โดยจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่ให้เกิน 37.3 องศาเซลเซียส สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะที่อยู่ในบริเวณท่าอากาศยาน

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขอความร่วมมือให้ใช้ช่องทางการเข้า – ออก ตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดดังนี้

อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 05.00 น. – 21.00 น.

– ชั้น 1 (ขาเข้าระหว่างประเทศ) เปิดทางเข้า – ออก ที่ประตู 6 และทางออกที่ประตู 8
– ชั้น 3 (ขาออกระหว่างประเทศ) เปิดทางเข้า – ออก ที่ประตู 8

**ยกเว้นช่องทางเข้า – ออกที่ประตู 1 ชั้น 1 และชั้น 3 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

– ผู้ที่ใช้สะพานเชื่อมจากโรงแรมอมารีแอร์พอร์ตสามารถเข้าอาคารผู้โดยสารได้ที่ชั้น 1 ประตู 6 (หน้าลิฟต์ทางเชื่อมไปโรงแรมอมารี)

– ชั้น Basement ที่จอดรถยนต์ (ด้านทิศเหนือ) เปิดเฉพาะทางเข้า
– ชั้น Basement ที่จอดรถยนต์ (ด้านทิศใต้) เปิดทางเข้า – ออก

อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 05.00 น. – 21.00 น.

– ชั้น 1 (ขาเข้าภายในประเทศ) เปิดทางเข้า – ออก เฉพาะประตู 11 และประตู 12
– ชั้น 3 (ขาออกภายในประเทศ) เปิดทางเข้าประตู 11 และประตู 14 และทางออกที่ประตู 9 และประตู 12

ทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถ 7 ชั้น และอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ทดม.กำหนดช่องทางการเข้า – ออก ดังนี้
– เปิดทางออก ชั้น 1
– เปิดทางเข้า – ออก ชั้น 2 และ ชั้น 3
– ปิดการใช้งานที่ ชั้น 4

ท่าอากาศยานดอนเมือง ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางจะต้องแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ จุดเช็คอิน แจ้งความจำเป็นในการเดินทาง (ผ่านเว็บไซต์ https://covid-19.in.th) พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด และใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ ATK ที่เป็นลบจากสถานที่ตรวจที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ก่อนออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) รวมถึงตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากพบเห็นปัญหาการให้บริการ หรือปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งไปยัง AOT Contact Center 1722 หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม.โทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

**อ้างอิงข้อมูลจาก**
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

Powered by