วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

กฎเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าจีนและขั้นตอนการดำเนินการ

Mar 14,2023
|
by Skyhigh88travel

ประกาศกฎเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าจีนและขั้นตอนการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
ตามประกาศจากประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป สถานทูตจีนจะรับยื่นคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้
1.ประเภทวีซ่า และกฎระเบียบการรับยื่นคำร้อง
1.) วีซ่า L
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว
เอกสารหลัก: – เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และใบจองโรงแรม-ที่พัก กรณียื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม กรุณายื่นเอกสาร หนังสือเชิญสำหรับวีซ่าแบบกลุ่ม (Invitation letter for Tourist Group)ที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ได้รับการอนุญาต
2.) วีซ่า M
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
เอกสารหลัก: – หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อ และเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ
3.) วีซ่า F
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมทางด้านการแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน หรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์
เอกสารหลัก: – หนังสือเชิญที่ออกโดยองค์กร/หน่วยงานในประเทศจีน
4.) วีซ่า Z
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน
เอกสารหลัก: – หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ(Notification Letter of Foreigner’s Work Permit in the People’s Republic of China)
5.) วีซ่า Q1, Q2
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว
เอกสารหลัก: – หนังสือเชิญจากสมาชิกของครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน
– เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
– สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน
– สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรอนุญาตถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน
6.) วีซ่า S1, S2
จุดประสงค์: – เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงาน/เรียน หรือพำนักด้วยจุดประสงค์อื่นในประเทศจีน แบบระยะสั้น หรือระยะยาว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส และลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
– เดินทางเข้าจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว
เอกสารหลัก: – หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศจีน
– เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
– สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย(Residence Permit)ของผู้เชิญ
– กรณีเดินทางเข้าจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว กรุณาแสดงเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอ
7.) วีซ่า X1, X2
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษา แบบหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว
เอกสารหลักสำหรับวีซ่า X1:
– Visa application for study in China(JW201/202) ทั้งฉบับจริงและสำเนา
– ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา
เอกสารหลักสำหรับวีซ่า X2:
– ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา
8.) วีซ่า J1, J2
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเข้าประจำการสำนักงานข่าวต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในจีน(วีซ่า J1) หรือนักข่าวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจีนระยะสั้นเพื่อการทำข่าว(วีซ่า J2)
เอกสารหลัก:
– สำหรับวีซ่า J1 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า
– สำหรับวีซ่า J2 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการอนุญาต และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า
หมายเหตุ: โปรดติดต่อขอขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารกับฝ่ายข่าวของสถานทูต/สถานกงสุลจีนล่วงหน้า
9.) วีซ่า C
จุดประสงค์: สำหรับลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการ และการขนส่งทางเรือและเครื่องบิน
เอกสารหลัก: – หนังสือชี้แจงหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทการขนส่งต่างชาติ หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน
10.) วีซ่า D
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการตั้งถิ่นพำนักถาวร
เอกสารหลัก: – แบบฟอร์มยืนยันการตั้งถิ่นพำนักถาวรสำหรับชาวต่างชาติ(the Confirmation Form for Foreigners Permanent Residence Status) ที่ออกโดยกระทรวงความมั่นคงของประเทศจีน(Ministry of Public Security) ทั้งฉบับจริงและสำเนา
11.) วีซ่า G
จุดประสงค์: การเดินทางไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามโดยผ่านประเทศจีน
เอกสารหลัก: – บัตรโดยสารเครื่องบิน/รถ/เรือแบบต่อเนื่อง โดยระบุวันที่เดินทางออกจากประเทศจีนไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามเรียบร้อยแล้ว
12.) วีซ่า R
สำหรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถระดับสูง หรือมีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วนภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน กรุณายื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับ
หมายเหตุ: เอกสารที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดจะยังไม่รวมเอกสารพื้นฐาน
2. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจีน(ไม่รวมผู้สมัครขอวีซ่าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ มาเก๊า) กรุณากรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า และนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://visaforchina.org เมื่อทำการนัดหมายเสร็จแล้ว กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย และแบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมทั้งเซ็นชื่อลงบนหน้ายืนยันของแบบฟอร์มขอวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องมายื่นที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย
สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม ได้แก่ เยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนัก หรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว หรือเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ กรุณาติดต่อศูนย์ฯวีซ่าจีนล่วงหน้าที่อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org
คำร้องของผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาหรือได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น สถานทูตจีนจะเป็นผู้ตัดสินโดยพิจารณาตามสถานการณ์จริงของผู้สมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือตั๋วเครื่องบินต่างประเทศหรือทัวร์ กับสกายไฮ88ทราเวล ได้เลยค่ะ
เบอร์ : 02-3981133
Line : @skyhigh88travel
#ตั๋วเครื่องบินไปจีน #ตั่วเครื่องบินฮ่องกง
#ตั๋วเครื่องบินยุโรป #ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
#ตั๋วเครื่องบินเอเชีย #ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

อ้างอิงข้อมูลจาก facebookChineseEmbassyinBangkok (สถานทูตจีนประจำประเทศไทย)

Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code