วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

กระเป๋าและสัมภาระบนเครื่องบิน ของผู้โดยสาร คิดอย่างไร?

Jun 19,2019
|
by Skyhigh88travel

กระเป๋าและสัมภาระบนเครื่องบิน คิดอย่างไร ?

สำหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่จำเป็นต้องมีที่นั่ง

สมาชิกบัตรทอง Royal Orchid Plus(ROP) ของการบินไทยมีสิทธิพิเศษสามารถ check-in กระเป๋าสัมภาระเพิ่มขึ้นจากปกติได้ 1 ใบในทุกชั้นโดยสาร

สำหรับอัตราสัมภาระพิเศษจะขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนัก ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย 

           ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ จะสามารถนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ใบ โดยน้ำหนักของแต่ละใบจะต้องไม่เกิน 32 กิโลกรัม (70 ปอนด์) และขนาดของสัมภาระมีความยาว x ความกว้าง x ความสูง ไม่เกิน 158 เซนติเมคร (62 นิ้ว)

           ผู้โดยสารในชั้นประหยัดจะสามารถนำ กระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ใบ โดยน้ำหนักของแต่ละใบจะต้องไม่เกิน 23 กิโลกรัม (50 ปอนด์) และขนาดของสัมภาระมีความยาว x ความกว้าง x ความสูง ไม่เกิน 158 เซนติเมคร (62 นิ้ว)หากท่านเดินทางร่วมกับสายการบินอื่นๆ นอกเหนือจากการบินไทย หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามเงื่อนไขที่แต่ละสายการบินกำหนด โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

กระเป๋าและสัมภาระบนเครื่องบิน แต่ละระดับชั้นของที่นั่ง คิดอย่างไร?

หมายเหตุ

  1. หากผู้โดยสารจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางบิน โดยเดินทางในชั้นโดยสารที่ต่ำกว่าที่ซื้อบัตรโดยสารไว้ ผู้โดยสารจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างของค่าบัตรโดยสาร แต่ผู้โดยสารยังคงได้รับสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระเท่ากับชั้นโดยสารเดิม
  2. ผู้โดยสารบางประเภทจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสัมภาระ ตามข้อตกลงของบริษัทฯกับภาครัฐ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุไว้ในบัตรโดยสาร
  3. จาก เงื่อนไขในข้อ 2 เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น สำหรับผู้โดยสารในประเทศอื่น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินแห่งชาตินั้น
  4. ในกรณีที่การเดินทางของผู้โดยสาร ในชั้น F – Class, C, U และ Y – Class สามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในแต่ละเส้นทาง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร
  5. นอกจากนี้ รถเข็นเด็กสามารถโหลดใต้ท้องเครื่องบิน (ในห้องบรรทุกสัมภาระ) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม

สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง ต้องมีขนาดเท่าไหร่ ?

             นอกจากกระเป๋าสัมภาระ ที่สามารถโหลดใต้ท้อง เครื่องบินแล้ว การบินไทยอนุญาต ให้ผู้โดยสาร และผู้โดยสารที่มีเด็กทารก ที่อายุต่ำกว่า 2 ปีเดินทางด้วย สามารถนำสัมภาระติดตัวได้ โดยต้องมีขนาด ยาวไม่เกิน 56 ซ.ม.(22 นิ้ว) กว้าง 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว) ลึก 25 เซนติเมตร(10 นิ้ว) ขนาดที่กำหนดไว้นี้รวมล้อ,ที่จับ และกระเป๋าข้าง และต้องมีน้ำหนักโดยรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ผู้โดยสารต้อง จัดเก็บสัมภาระติดตัวไว้ ที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศรีษะ หรือวางไว้ใต้ที่นั่งของผู้โดยสาร

สัมภาระติดตัวที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเพิ่ม มีอะไรบ้าง? ขนาดเท่าไหร่?

กระเป๋าถือ,กระเป๋าสตางค์ มีความยาว 37.5 เซนติเมตร(15 นิ้ว) กว้างไม่เกิน 25 เซนติเมตร(10 นิ้ว) และลึกไม่เกิน 12.5 เซนติเมตร(5 นิ้ว) หรือมีขนาดโดยรวมทั้งสามด้านไม่เกิน 75 เซนติเมตร(30 นิ้ว) และน้ำหนักต้องไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม(3.3 ปอนด์)ได้ รวมทั้งโน้ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาด้วย
ไม้เท้า สำหรับคนชรา ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ
กล้องถ่ายรูปขนาดเล็ก หรือกล้องส่องทางไกลขนาดเล็ก
อาหารเหลวสำหรับทารกในระหว่างเดินทาง
หมายเหตุ

โปรดให้ความร่วมมือในการตรวจกระเป๋าสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง สามารถวัดขนาดและเครื่องชั่งน้ำหนักได้ที่จุดตรวจบัตรโดยสาร หรือเคาน์เตอร์เช็คอินที่ท่าอากาศยาน หรือที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องบิน (Boarding Gate) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละประเทศด้วย

อ้างอิง : http://www.prthaiairways.com/th/travel-information/Baggage+Policy.html

Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code