วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

วิธีขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง

Sep 22,2021
|
by Skyhigh88travel

“ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19” เป็นหนึ่งในเอกสารที่จำเป็นต้องยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่สนามบิน ก่อนการเดินทาง เราสามารถขอหลักฐานใบรับรองวัคซีนได้จากที่ไหนบ้าง?
✈กรณีเดินทางในประเทศ
1. โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีน
หลังจากที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ทางโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน จะเป็นผู้ออกใบรับรองวัคซีนให้ โดยสามารถนำใบรับรองนี้ใช้เป็นเอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่ได้เลย
2. แอปพลิเคชันหมอพร้อม
ในกรณีที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ข้อมูลจะปรากฏในแอปฯ หมอพร้อม สามารถเลือกแถบคำสั่ง “Vaccine Covid-19 Certificate” ซึ่งแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนไว้ ใช้เป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนออนไลน์ กรณีฉุกเฉินได้ แต่ทั้งนี้ข้อมูลจะปรากฏเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ
ในกรณีนี้ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อนำใบผลตรวจมาใช้เป็นเอกสารแทนได้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับ เพื่อนำผลตรวจดังกล่าวมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางได้ เช็กสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิดในแต่ละจังหวัดที่ https://service.dmsc.moph.go.th
✈กรณีเดินทางไปต่างประเทศ
ขอใบรับรองการฉีดวัคซีนเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
– สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
– กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี
– สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพฯ
ขอใบรับรองการฉีดวัคซีนกรณีอยู่ต่างจังหวัด
– โรงพยาบาลทั่วไป
– โรงพยาบาลศูนย์
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่น
– หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาเซ็นรับรองถูกต้อง
– เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ฉีด)
หากไม่สะดวกเดินทางไปติดต่อเพื่อขอเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดด้วยตัวเอง สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปรับแทนได้ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงได้ที่ http://vpassport.ddc.moph.go.th
**อ้างอิงข้อมูลจาก
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2182331
https://ddc.moph.go.th/index.php
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code